> privacy > privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring van de Doopsgezinde Gemeente en de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Goes m.i.v. 25 mei 2018

Het kerkbestuur van de samenwerkende Doopsgezinde Gemeente (hierna afgekort met DO) en de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten beiden in Goes (hierna afgekort met VVP) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
- adresgegevens: Westwal 41, 4461 CM Goes
- website: http://dggoes.doopsgezind.nl of http://vrijzinniggoes.nl
- telefoonnummer: Jaap Ruster, voorzitter kerkbestuur DO/VVP, tevens voorzitter bestuur VVP Goes, 06 5234 8476 - e-mailadres: secretariaat@doopsgezindgoes.nl en van Lies Elshout, voorzitter kerkenraad DO Goes, voorzitter@doopsgezindgoes.nl en /of lies.elshout@gmail.com

Voor wijziging van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Ineke van Ruler. Zij is te bereiken via secretariaat@doopsgezindgoes.nl of via de post (zie adresgegevens)

Persoonsgegevens die wij verwerken

DO en VVP Goes verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Roepnaam, voorletters- en achternaam

- Geboortedatum (alleen van (gast)leden en vrienden)

- Adresgegevens

- Telefoonnummer, vast nr. en/of mobile. (niet verplicht)

- E-mailadres

- met vermelding van (gast)lid, vriend, begunstiger, sympathisant, of anderszins betrokken bij DO/VVP

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@doopsgezindgoes.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DO en VVP Goes verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of kerkblad Over & Weer, flyer m.b.t. kerkdiensten en activiteiten, zondagsbrief, uitnodiging ledenvergadering, kerstgroet e.d.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is als u een taak verricht binnen onze gemeenschap.

Door derden verstuurde producten
Het regionale kerkblad Over & Weer wordt verstuurd door een derde partij. DO Goes verstrekt aan deze instantie persoonsgegevens met inachtneming van de privacywetgeving, wat inhoudt dat deze instanties alleen op verzoek van DO Goes en telkens eenmalig gebruik mogen maken van de persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

DO en VVP Goes nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DO en VVP Goes bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u vindt dat DO en VVP Goes uw persoonsgegevens niet langer mag bewaren, dan kunt u dat aan de organisatie laten weten.

Delen van persoonsgegevens met derden

DO en VVP Goes verstrekken geen informatie aan derden, behalve ter uitvoering van eigen diensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DO en VVP Goes gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het kerkbestuur DO/VVP Goes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij het kerkbestuur DO/VVP een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@doopsgezindgoes.nl of via de post (zie contactgegevens)

Het kerkbestuur DO/VVP Goes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het kerkbestuur DO/VVP Goes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretariaat@doopsgezindgoes.nl of via de post (zie contactgegevens)

 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl